حوزه سرمایه گذاری

با توجه به سیاستهای سرمایه گذاری شرکت و لزوم تمرکز بر روی فعالیتهای حوزه خاص و همچنین تاریخچه شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا، حرکت اول  تمرکز خود را برای سرمایه گذاری بر روی بخش های زیر متمرکز نموده است:                                         

       

حوزه های سرمایه گذاری