تیم اجرایی

 

محمدجواد سلیمی

  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 

 حجت نجف پور

  مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار

   

وحید عباسیون

  مدیر سرمایه گذاری

   

 

 مجتبی مهدوی

  مدیر مالی و اداری

 
 

 محمد قمبری

  فناوری اطلاعات

 

 

    

شایان باستانی

کارشناس توسعه کسب و کار

   

الهام لطفی

  کارشناس ارزیابی

   

مهرداد رحیمی

کارشناس ارزیابی