تیم اجرایی

 

محمدجواد سلیمی

  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 

 حجت نجف پور

  مدیر سرمایه‌گذاری

   

محمد قمبری

  فناوری اطلاعات

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

شایان باستانی

کارشناس توسعه کسب و کار