در تمام طول مسیر همراه شما حرکت خواهیم کرد

ماموریت ما:  سرمایه گذاری و پذیرش ریسک در حوزه ICT  از طریق مشارکت در طرح های نوآورانه 

16  شهریور 1394